پست الکترونیک:
کلمه عبور:
سازماندهي،رده‌بندی،فهرست نویسی
سازماندهي، مجموعه فعاليت‌هايي است كه با انجام آنها مدارك و منابع كتابخانه، تجزيه و تحليل، رده‌بندي و قابل بازيابي مي شوند. اين كار با استفاده از دو فرآيند فهرست‌نويسي و رده‌بندي امكان پذير خواهد بود.
بازدید : 56
انواع كتابخانه و وظايف آنها
مجموعه بسيار غني از كتاب‌ها و ساير منابع و مدارك اطلاعاتي كه در خدمت آحاد مردم يك كشور است گفته مي‌شود.
بازدید : 40
تعریف کتابخانه
كتابخانه ساختماني است كه مجموعه‌اي ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ز كتاب‌هاي چاپي يا خطي و مجلات و روزنامه‌ها و امثا‌‌ل آ‌ن‌ها، نه براي فروش بلكه براي استفاده پژوهند‌گان و مراجعه كنندگا‌ن در آن نگهداري مي‌شود.
بازدید : 36